Avís Legal

PLANIDIET, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.
PLANIDIET es reserva el dret de suspendre la publicació de l’Espai Web en qualsevol moment i sense preavís. En tal cas, serà responsable d'eliminar, el més aviat possible, els continguts i les dades d’aquest.
PLANIDIET es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web planidiet.planisoftware.com

1. DADES IDENTIFICATIVES
Denominació social: planidiet.planisoftware.com
Nom comercial: PLANIDIET
NIF: 78076353R
e-mail: planidiet@planisoftware.com

2. OBJECTE
A través del Lloc Web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’utilitzar els nostres serveis gratuïtament.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Quan per a l’accés a determinats serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PLANIDIET donarà a aquestes dades el tractament que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l'Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de PLANIDIET i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne PLANIDIET de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions.
En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per PLANIDIET o el tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. PLANIDIET és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposat en l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.
Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas PLANIDIET l'exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DE L'ESPAI WEB
L'Usuari es compromet a:
1. Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.
2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l’Espai Web.
3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a l'Espai Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a PLANIDIET o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l'Usuari haurà d’abstenir-se de:
1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de PLANIDIET, proveïdors o de tercers.
5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de PLANIDIET, tercers proveïdors i altres Usuaris.
6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de PLANIDIET o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
8. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l'Espai web i/o dels continguts.
9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
• De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.
• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
• Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.
• Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l'Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret.
En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes.
Igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, PLANIDIET quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l'Espai Web per qualsevol tercer il·lícit. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment poguessin derivar-se per a PLANIDIET.

6. RESPONSABILITATS
No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que puguin veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.
A més, es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús de l'Espai Web.
Únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que se'n poguessin derivar, entre d'altres, de:
1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de PLANIDIET.
2. Intromissions il·lícites mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
3. Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.
4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador de l'espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l'Espai Web.
PLANIDIET exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris d’Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.
Vostè mantindrà PLANIDIET indemne davant de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar davant de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.

7. HIPERVINCLES
L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d'autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.
L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per tal de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D'acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d'aquests Espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.
Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s'ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la pròpia adreça de l'Espai Web, sense permetre que l'Espai web que realitzi l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. PLANIDIET podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.
PLANIDIET no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES
Per utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. PLANIDIET tractarà aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9.COOKIES
Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor Web, per registrar la navegació de l'Usuari a l'Espai Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
PLANIDIET utilitza únicament les cookies tècniques necessàries per permetre la navegació a l’Espai Web i per tal de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi de l'Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

10. DECLARACIONS I GARANTIES
En general, els continguts i serveis oferts a l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR
PLANIDIET no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús de l'Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.
En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, l’esmentada inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, PLANIDIET procedirà a la modificació o substitució de l’esmentada estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.